SKŁADKI / REGULAMINY


SKŁADKI ZA UDZIAŁ W TRENINGACH:

Dane do przelewu:

AKS FC PŁOCHOCIN, ul. Lipowa 5E, 05-860 Płochocin

NR KONTA DO WPŁAT: 54 1240 2164 1111 0010 3791 0153

Tytuł przelewu wg wzoru: nazwisko, imię, rocznik + miesiąc i rok, za który dokonywana jest płatność:

(np. Kowalski Jan, 2005, płatność za treningi w lutym 2022 r.).

Można też dokonać płatności za dłuższy okres (np. płatność styczeń – czerwiec 2022 i przelać odpowiednią kwotę).

Składka miesięczna: 100 zł

Jest to kwota stała, niezależna od liczby odbytych treningów przez zawodnika.

Składka płatna jest przez cały rok, za wyjątkiem miesiąca, w którym klub oficjalnie nie będzie prowadził treningów.

Wpłata na konto powinna być dokonana do 10-ego dnia każdego miesiąca.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH PIŁKI NOŻNEJ:

 1. Każdy zawodnik Klubu FC Płochocin zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik Klubu FC Płochocin ma zakaz gry i trenowania jednocześnie w innych Klubach Piłkarskich.
 3. Każdego zawodnika obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, meczach czy turniejach sportowych.
 4. W przypadku planowanej nieobecności zawodnika na meczu (obowiązkowo) lub treningu (w przypadku planowanej nieobecności wynoszącej 2 lub więcej treningów) rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie trenera. Nieobecność zawodnika bez poinformowania trenera będzie traktowana jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
 5. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych, którą nabywają podpisując kartę zgłoszeniową nowego zawodnika.
 6. Rodzice zobowiązani są do przeprowadzenia badań i uzyskania od lekarza zgody na udział dziecka w zajęciach (brak przeciwskazań do uczestnictwa w treningach). Zaświadczenie musi być dostarczone przed rozpoczęciem regularnych treningów. Klub przed każdą rundą odpłatnie organizuje badania, z których mogą, ale nie muszą skorzystać zawodnicy.
 7. Rodzice zobowiązani są do przekazania trenerowi karty zgłoszeniowej nowego zawodnika stanowiącej jednocześnie zgodę na udział dziecka w treningach.
 8. Zawodnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani do zajęć sportowych.
 9. Deklaruję regularne uiszczanie opłaty za udział w treningach do 10-go dnia każdego miesiąca.
 10. Koszty udziału w treningach wynoszą 100 zł miesięcznie. Jest to kwota stała, niezależna od ilości treningów, w których wziął udział zawodnik w danym miesiącu. Z obowiązku uiszczenia opłaty nie zwalnia również fakt zawieszenia uczestnika w prawach zawodnika spowodowana złamaniem przez niego regulaminu.
 11. Brak uregulowania należności za treningi może skutkować niedopuszczeniem do zajęć treningowych.
 12. Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ligowych i zgłoszenie (uprawnienie) zawodnika do gry ponosi Klub FC Płochocin.
 13. Uczestnicy treningów zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 14. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe będące własnością Klubu i znajdujące się na obiektach sportowych.
 15. W przypadku celowego zniszczenia sprzętu zawodnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 16. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością Klubu należy zwrócić po zakończeniu treningu.
 17. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 18. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie oraz kibice powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 19. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem/po zakończeniu zajęć treningowych.
 20. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, rozgrywki ligowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 21. Klub zastrzega sobie możliwość zapewnienia przejazdu w obie strony dla zawodników w ramach rozgrywek ligowych, w których dana drużyna bierze udział, jednak jest to uwarunkowane sytuacją finansową Klubu.
 22. Zawodnicy powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce trener prowadzący po rozmowie z rodzicami może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania w szatni.
 24. Piłka nożna to sport kontaktowy dlatego też Klub FC Płochocin rekomenduje indywidualne ubezpieczenie zawodnika w ramach ubezpieczenia sportowego NNW. 
 25. Odejście zawodnika z Klubu FC Płochocin wymaga:
 • zgody zainteresowanych stron,
 • rozliczenia się zawodnika z Klubem FC Płochocin, w tym uregulowania wszystkich zobowiązań finansowych (kosztów udziału w treningach) od momentu rozpoczęcia treningów w Klubie,
 • zwrotu kosztów dofinansowania do sprzętu sportowego (strojów, dresów, piłek itp.) jeśli Klub FC Płochocin dofinansowywał ich zakup lub zwrotu otrzymanego sprzętu sportowego jeśli Klub FC Płochocin zakupił i przekazał taki sprzęt zawodnikowi,
 • zwrotu kosztów zgłoszenia zawodnika (gdy Klub poniósł koszty związane z dołączeniem zawodnika do Klubu, a następnie między rundami zawodnik odszedł do innego Klubu).
 • podpisania umowy transferowej z nowym Klubem (wg wzoru MZPN).

Zarząd Klubu AKS FC Płochocin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBU

INFORMACJE DLA ZAWODNIKA / RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:

 1. Zajęcia sportowe odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu (w zależności od grupy wiekowej) na boisku w Płochocinie (ul. Lipowa 3).
 2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach. Uczestnicy powinni być w szatni 5 – 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, aby przygotować się do treningu.
 3. Uczestnik treningu musi posiadać strój sportowy, obuwie do gry w piłkę nożną oraz opcjonalnie piłkę do gry. Brak odpowiedniego stroju spowoduje, że zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć treningowych.
 4. Zalecamy również zakup i zakładanie ochraniaczy na piszczele (są one zresztą obowiązkowe w przypadku rozgrywania meczów).
 5. Na trening zabieramy własną butelkę z wodą i jednocześnie informujemy o zakazie spożywania wszelkich napojów gazowanych itp.
 6. Na trening nie przynosimy słodyczy.
 7. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularne, punktualne uczestnictwo w treningach oraz odpowiednie zaangażowanie podczas zajęć.
 8. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2-3 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
 9. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni na 1 godzinę (lub minimalnie 45 minut) przed rozpoczęciem meczu, chyba że Trener przekaże inną informację zawodnikom.
 10. Po zakończeniu meczu/treningu zawodnicy są zobowiązani do pomocy w sprzątaniu wszystkich pomieszczeń klubowych, z których korzystali w trakcie meczu / treningu, w tym również szatni gości, szatni sędziowskiej, prysznicy, a także boiska, na którym odbywał się mecz/trening.

ZAWODNIK FC PŁOCHOCIN ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

 1. Godnie reprezentować barwy FC Płochocin zarówno w trakcie treningu, jak i poza boiskiem.
 2. Wykazywać się wysoką kulturą osobistą w stosunku do trenerów, pracowników Klubu, rodziców, kibiców, w tym również w/w w trakcie meczów rozgrywanych na wyjeździe.
 3. Szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania.
 4. Szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Klubu oraz nie podważać ich decyzji.
 5. Wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia, być sumiennym i zdyscyplinowanym, a w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach.
 6. Na prośbę trenera przed, w trakcie i po treningu pomagać w rozstawianiu i składaniu sprzętu treningowego oraz szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Klubu.
 7. Informować bezzwłocznie trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych.
 8. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 9. Nie oceniać gry innych zawodników z drużyny. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole.
 10. Nie rozmawiać i nie kontaktować się z rodzicami, opiekunami, znajomymi i innymi osobami podczas treningów.
 11. Doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu w czasie wolnym od zajęć.

PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ O TYM, ŻE:

 1. Należy przeprosić po popełnieniu przewinienia powodującego krzywdę u innego piłkarza.
 2. Zawsze, gdy piłkarz gra agresywnie przeciwko piłkarzowi drużyny przeciwnej lub przeciwko piłkarzowi z własnej drużyny lub zachowuje się bez szacunku dla sędziego, innego piłkarza lub innej osoby, zostanie natychmiast zdjęty z boiska.
 3. Musimy zwracać uwagę na nasz język i wygląd. Nie pozwalajmy sobie na brzydkie słowa. Podczas zajęć treningowych nośmy podciągnięte getry i koszulki włożone w spodenki sportowe. Dbajmy o nasz wygląd.
 4. Musimy dbać o higienę osobistą, dlatego po powrocie z każdego treningu i meczu konieczny jest prysznic.
 5. Na mecz przychodzimy w dresie i przebieramy się w szatni.
 6. Na mecz przynosimy czysty strój i getry – muszą one zostać wyprane po każdym meczu. Korki i buty sportowe też powinny być czyste (po meczu czyścimy je poza szatnią, myjemy w domu). 
 7. Zawodnik wita się z każdym kolegą z drużyny przez uścisk dłoni.
 8. Po zakończeniu treningu lub meczu każdy zawodnik przybija „piątkę” z kolegą z drużyny dziękując sobie tym samym za wspólną grę i rywalizację. Nie zapomnijmy podziękować również zawodnikom z drużyny przeciwnej. 
 9. Sędzia ma zawsze rację, nawet wtedy, gdy nie ma racji. Piłkarze mogą zwracać się do sędziego tylko w bardzo określonych sytuacjach i zawsze z ogromnym szacunkiem nigdy nie protestując ani nie obrażając go poprzez jakiekolwiek zachowanie i gesty, nawet wtedy gdy nie zgadzamy się z jego decyzjami. W żadnym wypadku nie ma usprawiedliwienia brak szacunku ani agresja fizyczna lub słowna w stosunku do sędziego.

Zarząd Klubu AKS FC Płochocin