RODO / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW ZAWODNIKÓW:

Informujemy, że Administratorem podanych w formularzu danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci jest AKS FC Płochocin z siedzibą w Płochocinie przy ul. Lipowej 5E, 05-860 Płochocin.

Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w organizowanych przez Administratora zajęciach sportowych. Można również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w formie pisemnej na adres korespondencyjny klubu, co będzie jednoznaczne z wycofaniem swojego członkostwa w Klubie.

Podanie danych wynika z przepisów prawa lub obowiązków realizowanych przez Administratora w związku z otrzymywanymi dofinansowaniami, przynależnością do Polskiego Związku Piłki Nożnej czy też udziale w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, promocji działalności Klubu, tworzenia analiz, wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń lub funduszy w dofinansowań z Unii Europejskiej wspierających rozwój sportu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w związku z wiążącymi nas przepisami prawa czy też przekazywania członkom informacji i wiadomości dotyczących jego działań. AKS FC Płochocin może ujawnić dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, podmiotom współpracującym, a w szczególności:

 • trenerom,
 • organy administracji publicznej, organom nadzorcze,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, pomoc prawną
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie dokumentacji fotograficznej i wideo
 • Polski oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej,
 • inne kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach MZPN, organizatorzy meczów, turniejów itp.  
 • podmiotom świadczącym usługi IT

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 • pisemnie na adres: AKS FC Płochocin, ul. Lipowa 5E, 05-860 Płochocin
 • e-mailowo: klub@fcplochocin.pl lub marcin.jacewicz@fcplochocin.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zarząd Klubu AKS FC Płochocin

Do pobrania:

Klauzula informacyjna